Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, tel: 83 3432982 - Sekretariat, fax: 83 3432982, email: pcprbp@wp.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2007-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Golec, e-mail: pcprbp@wp.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 83 342 36 99. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 

    na stronie znajdują się pliki do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów; 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku w którym znajduje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 21-500 Biała Poddlaska dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się od strony ulicy Brzeskiej (główne wejscie do budynku, od strony przystanku PKS), jest tam usytuowana pochylnia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej znajduje się na 3 piętrze budynku.

W budynku osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, mają możliwość skorzystania z 2 wind osobowych przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Budynek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawności, która znajduje się na parterze budynku (tuż obok recepcji)

Osoby z niepełnosprawnością legitymujące się kartą parkingową, załatwiające sprawy w PCPR mogą skorzystać z wyznaczonego miejsca parkingowego znajdującego się na parkingu urzędu od ulicy Narutowicza lub parkingu przy wejściu głównym do budynku (Wjazd na parking od strony ul. Gabriela Narutowicza - dojazd drogą wewnętrzną pomiędzy plebanią Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP a restauracją „Anna”)

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w PCPR prosimy o kontakt:

    poprzez inną osobę, telefonicznie pod nr 83 342 36 99
    przesłanie e-maila na adres: pcprbp@wp.pl

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wcześniejsze wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie.

PCPR zapewnia usługę tłumacza migowego online. Usługa ta opiera się na bezpośrednim dostępie online za pomocą wideokonferencji tłumacząc rozmowę między klientem a pracownikiem PCPR.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

10. Informacje dodatkowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej nie udostępnia aplikacji mobilnych.